Bezoek onze instapklare woningen te koop op onze OPENDEURDAGEN op 22 en 23/06 van 10 - 12 uur!

Algemene voorwaarden

 • Eigendom website

  Deze website is eigendom van HBP NV (verder ‘HBP’), met maatschappelijke zetel te 9800 Deinze, Oudenaardsesteenweg 72/1 en ondernemingsnummer 0872.539.249.

  Aanvaarding gebruiksvoorwaarden

  Door de toegang tot en het gebruik van de website, aanvaardt de bezoeker uitdrukkelijk de gebruiksvoorwaarden.

  Geldigheid gebruiksvoorwaarden

  Indien een bepaling van de gebruiksvoorwaarden nietig zou worden verklaard, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. De nietige bepaling wordt dan vervangen door een geldige bepaling die zo dicht mogelijk aanleunt bij de wensen van alle partijen.

  Wijzigen gebruiksvoorwaarden

  HBP kan op elk ogenblik de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden wijzigen. We vragen de bezoeker de gebruiksvoorwaarden voorafgaandelijk aan ieder nieuw gebruik na te lezen.

  Inhoud van de website

  We besteden erg veel zorg aan de inhoud van onze website en we streven ernaar de informatie zo volledig, juist en actueel mogelijk weer te geven. Ondanks deze inspanningen kunnen we niet garanderen dat de informatie op elk ogenblik volledig, juist en bijgewerkt is. Indien u onjuistheden zou opmerken, kan u dit steeds melden via info@hbp-bouw.be. De informatie op deze website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan omstandigheden die specifiek zijn voor een persoon of entiteit. U mag deze informatie dan ook niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een equivalent daarvan beschouwen. Alle prijzen, afmetingen, plannen, tekeningen, beelden en beschrijvingen op deze website zijn louter indicatief. Materialen, indeling, uitvoeringsdetails kunnen steeds wijzigen. De informatie op deze website is geen aanbod en evenmin een uitnodiging tot aankoop zoals omschreven in het wetboek van economisch recht. HBP kan de inhoud van deze website steeds wijzigen.

  Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

  Het Belgisch recht is van toepassing op deze site en deze gebruiksvoorwaarden. Bij een geschil zijn enkel de Belgische rechtbanken bevoegd.


  Algemene factuurvoorwaarden

  1. Onze facturen zijn contant betaalbaar te (woonplaats/zetel van diegene die factureert), zonder korting.

  2. Bij niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd aan 1% per maand.

  3. Daarenboven zal bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn van 10% op het factuurbedrag, met een minimum van 50 EUR per factuur.

  4. Elk bezwaar moet geschieden binnen de acht dagen na levering of na factuurdatum. Het dient te gebeuren per aangetekende brief en moet gemotiveerd zijn. Bij gebrek aan bezwaar binnen de gestelde termijn wordt de factuur geacht te zijn aanvaard.

  5. Voor alle geschillen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement van de verkoper/aannemer bevoegd.